Tag Archives: ประกัน รถเช่า

อธิบายเรื่องประกัน รถเช่า แบบต่างๆ

อธิบายการประกันรถเช่าประเภทต่างๆ Collision Damage Waiver (CDW) หรือLoss Damange Waiver (LDW) หรือประกันรถยนต์เสียหายขั้นพื้นฐาน ซึ่ง บริษัทเช่ารถที่ดังๆ มักจะครอบคลุมส่วนนี้แล้ว Collision Damage Waiver (CDW) หรือ Loss Damange Waiver (LDW) หรือประกันรถยนต์เสียหายขั้นพื้นฐาน หรือ ประกัน deduct  –  เวลาเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่ารถ จะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบ แล้วแต่รุ่นรถ และบริษัทรถเช่า       เริ่มต้น 5,000 – 40,000 บาท    ประกันแบบ Super Collision Damage Waiver (SCDW) หรือ NO DEDUCT เวลาเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ผู้เช่ารถก็ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อตัวรถเช่า แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลของผุ้เช่าและผู้ร่วมทาง ประกันรถหาย หรือ Theft protection Coverage ประกันตัวรถเช่า สูญหาย ... Read More »